Terms and Conditions

 1. Campaign being carried out by Sendwave . Sendwave’s full terms and conditions can be found here.
 2. To enter the ballot competition will run from: 16 May until 30th June 2022.
 3. Winners and prizes will be announced after the end of the competition via email.
 4. Prizes will not be exchanged for cash.
 5. Participants have to be 18 or older

Entry Terms and Conditions

 1. No responsibility can be accepted for entries not received for whatever reason.
 2. The winners will be chosen at random in a fair and just manner.
 3. The promoter's decision in respect of all matters to do with the competition will be final and no correspondence will be entered into.
 4. By entering this competition, an entrant is indicating his/her agreement to be bound by these terms and conditions.

 Các điều khoản và điều kiện

 1. Chiến dịch đang được thực hiện bởi Sendwave. Bạn có thể tìm thấy toàn bộ điều khoản và điều kiện của Sendwave tại đây.
 2. Cuộc thi rút thăm sẽ diễn ra từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.
 3. Người thắng cuộc và giải thưởng sẽ được công bố sau khi kết thúc cuộc thi qua email.
 4. Giải thưởng sẽ không được quy đổi thành tiền mặt.
 5. Người tham gia phải từ 18 tuổi trở lên

Điều khoản và Điều kiện Tham gia

 1. Điều khoản và Điều kiện Tham gia
 2. Những người chiến thắng sẽ được chọn ngẫu nhiên một cách công bằng và chính đáng.
 3. Quyết định của người quảng bá đối với tất cả các vấn đề liên quan đến cuộc thi sẽ là quyết định cuối cùng và không có thư từ nào được đưa vào.
 4. Khi tham gia cuộc thi này, người tham gia thể hiện sự đồng ý của mình vào các ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.