Remittance Service Agreement

United Kingdom

Kasunduan sa Serbisyong Remittance

United Kingdom

Kasunduan samga Serbisyo ng Remittance - UK

v 2021.1(Setyembre 22, 2021)

 

ANG KASUNDUANNG MGA SERBISYO NG REMITTANCE NA ITO (“KASUNDUAN”) AY NAGTATAGLAY NG MGATUNTUNIN AT KUNDISYON NA TUMUTUKOY SA PAGBIBIGAY NG SENDWAVE NG SENDWAVEREMITTANCE AT NG MGA KAUGNAY NA SERBISYO SA IYO. ANG MGA TUNTUNIN AT KUNDISYONNA ITO AY MAKAKAAPEKTO SA IYONG MGA KARAPATAN AT DAPAT MONG BASAHIN NANG MABUTIANG MGA ITO. SA PAMAMAGITAN NG PAG-DOWNLOAD, PAG-ACCESS AT PAGGAMIT NG SENDWAVEAPPLICATION, TINANGGAP MO AT SUMASANG-AYON KA SA MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON SAKASUNDUANG ITO.

 

Ang MgaSerbisyo ay ibinibigay ng Wave Transfer Limited, isang institusyon ng pagbabayadna pinahintulutan ng Financial Conduct Authority (ang “FCA”). Makukuha ang mga detalye ng pagkontak sa FCA sa: https://www.fca.org.uk/contact.

1. MgaDepinisyon sa Kasunduang ito

Ang “ikaw” at “iyong”ay tumutukoy sa taong nagda-download ng Application at gumagamit ng Serbisyo.

 

Ang “Sendwave”,“kami”, “tayo” at “atin” ay tumutukoy sa Wave Transfer Limited, isang kumpanyasa UK na nakarehistro sa 62 Buckingham Gate, London, England, SW1E 6AJ, UnitedKingdom, na may Companies House na numero bilang 09627585, na awtorisado bilangisang institusyon ng pagbabayad, na nagbibigay ng Serbisyo sa ilalim ng mgatrade name na Sendwave at Wave. Ang Wave Transfer Limited ay isang buong pag-aaringsubsidyaryo ng Chime Inc., isang lisensiyadong korporasyon sa Delaware (EstadosUnidos) na naghahandong ng mga serbisyo sa pagbabayad at paglilipat ng pera sa EstadosUnidos (“Chime”). Ang Chime at ilan sa mga subsidiyaryo nito ay maaaringtumulong sa Sendwave sa pagbibigay nito ng Serbisyo sa iyo.

 

Ang ibigsabihin ng “Application” o “app” ay ang teknolohiya na pinapagamit sa iyo ngSendwave sa iyong cellphone o iba pang elektronikong aparato kung saan maaarimong ma-access at magamit ang Serbisyo.

 

Ang ibigsabihin ng “Benepisyaryo” ay ang taong padadalhan mo ng pera.

 

Ang ibigsabihin ng “E-Wallet” ay ang stored value account kung saan ang iyongRemittance ay maaaring bayaran sa iyong Benepisyaryo, na karaniwang maa-access sacellphone ng iyong Benepisyaryo.

 

Ang ibigsabihin ng “Account sa Pagbabayad” (Payment Account) ay ang credit, debit oaccount na prepaid card o account sa bangko (o iba pang pinagmumulan ng mgapondo na sinasang-ayunan ng Sendwave na tanggapin paminsan-minsan para gamitindito at pinapahintulutan mo ang Sendwave na singilin) ​​na ibinibigay mo saSendwave upang singilin ng Sendwave para sa pagbabayad para sa iyong paggamitng Application. Ang Payment Account ay dapat na ibigay o hawakan sa iyongpangalan sa isang institusyong pinansyal na katanggap-tanggap sa Sendwave.

 

Ang ibigsabihin ng “Remittance” ay ang paglilipat ng mga pondo na iyong hinihiling atpinapahintulutang i-proseso ng Sendwave na gamit ang Application para bayaranang iyong Benepisyaryo.

 

Ang ibigsabihin ng “Serbisyo” ay ang paglilipat ng mga pondo mula sa iyo patungo saiyong Benepisyaryo gamit ang Application, at sa mga aktibidad na nauugnay sapaglilipat na iyon.

2. Saklaw ngKasunduan

Naaangkop angKasunduang ito sa lahat ng Remittance na hinihiling mo gamit ang Application.

3. Impormasyonsa Pagpaparehistro

3.1 Upang magamitang Application, hindi ka dapat bumaba sa 18 taong gulang, residente ng UK oibang pinagmulang bansa na inaprubahan ng Sendwave, mayroong Payment Account saiyong pangalan, at dapat nakarehistro sa Sendwave. Upang makapagparehistro,dapat mong i-download ang Application at bigyan ang Sendwave ng impormasyontungkol sa iyong sarili, tulad ng iyong pangalan, adres, petsa at lugar ngkapanganakan, numero ng telepono, email adres at iba pang impormasyon odokumentasyon, kabilang ang isang litrato ng iyong dokumento ng pagkakakilanlanna ibinigay ng iyong gobyerno, na magbibigay-daan sa amin na mapatotohanan angiyong pagkakakilanlan. Ang adres ng bahay  na iyong ibibigay kapag nagpaparehistro aydapat na kapareho ng adres ng billing para sa iyong Payment Account.Sumasang-ayon kang magbigay ng kumpleto at tumpak na impormasyon at/o mgakasulatan na kaugnay sa proseso ng pagpaparehistro. Sumasang-ayon ka pa nai-update ang impormasyong ito kung makatwiran o kinakailangan upang mapanatiliitong kumpleto at tumpak sa lahat ng oras.

 

3.2 Ang iyongpaggamit ng Application ay napapailalim sa aming kakayahang mapatotohanan angiyong pagkakakilanlan. Iyong pinahihintulutan ang Sendwave na kumuha ngimpormasyon tungkol sa iyo mula sa mga ikatlong partido (kabilang ang mgainstitusyong pampinansyal, mga ahensya sa pag-uulat ng kredito at iyong tagapagbigayng serbisyo ng telepono), kahit na walang obligasyon ang Sendwave na gawin ito.Kung hindi ka magbibigay ng tumpak at kumpletong impormasyon sa oras ngpagpaparehistro o kapag humihiling ng Remittance, may karapatan kamingpagbawalan ka sa paggamit ng Serbisyo o ng Application o ihinto ang iyonghiniling na Remittance. Ang hindi tumpak at/o hindi kumpletong impormasyongibinigay mo sa oras ng pagpaparehistro o kapag humihiling ng Remittance aymaaaring magdulot ng mga pagkakamali sa iyong hiniling na Remittance o maaaringmaantala o higpitan ang iyong pag-access sa Application o sa Serbisyo.

 

3.3 Sa tuwingina-access mo ang Application, kinukumpirma mo sa amin ang katumpakan atpagkakumpleto ng lahat ng iyong impormasyon sa pagpaparehistro.

 

3.4 Ang iyongpagpaparehistro ay personal sa iyo. Hindi mo dapat pahintulutan ang iyong mgadetalye sa pagpaparehistro na gamitin ng sinuman. Ang pagpaparehistro saSendwave ay nagpapahintulot sa iyong Payment Account na ma-access sapamamagitan ng Application. Kung nawala mo ang iyong telepono o naniniwala ka naang iyong access sa Application ay nakompromiso, dapat mong kontakin kaagad angSendwave sa help@sendwave.com upang baguhin ang iyong password o huwagpaganahin ang iyong access sa Application.

 

3.5 Kapagnagparehistro ka sa Application maaari mong piliin ang Ingles o Pranses bilangiyong piniling wika. Ito ang magiging wika kung saan kami makikipag-ugnayan saiyo sa panahon ng ating kontraktwal na relasyon at gayundin ang naaangkop nawika ng Kasunduang ito.

 

 

4. Paglalarawanng Serbisyo

4.1 Maaari molamang gamitin ang Application upang magpadala ng Remittance sa isangBenepisyaryo na matatagpuan sa isang bansa kung saan nagbibigay ang Sendwave ngserbisyo sa pagbabayad, ayon sa itinalaga sa Application sa pana-panahon. Ipoprosesong Sendwave at ng mga itinatalaga ng Sendwave na mga tagapagbigay ng serbisyoang Remittance at maglalaan ng mga pondo para matanggap ng Benepisyaryo na ayonsa paglalarawan sa ibaba.

 

4.2 Ang iyongpaggamit ng Application o ng Serbisyo ay hindi bumubuo o lumilikha ng kapasidadna fiduciary o escrow sa pagitan mo at ng Sendwave. Ang Sendwave ay nagbibigaylamang ng serbisyo sa remittance; ang mga pondo na ipinapapabayad mo sa Sendwavepara sa iyong Benepisyaryo ay hindi hawak ng Sendwave bilang isang deposito osa escrow, at hindi hawak o pinoproseso ng Sendwave ang iyong Remittance bilangisang fiduciary. Ang tanging obligasyon ng Sendwave ay bayaran ang iyongRemittance sa iyong Benepisyaryo o ibalik ang Remittance sa iyo.

 

4.3 Ang Serbisyoay karaniwang magagamit 24 oras sa isang araw, 365 araw sa isang taon, kahit namaaaring may mga pagkakataon na ang Serbisyo ay hindi mo magagamit o ng iyongBenepisyaryo. Ang mga panahong walang Serbisyo ay maaaring sanhi ng sarilingmga aksyon ng Sendwave (tulad ng mga pansamantalang panahon kung kailan angSerbisyo ay off-line dulot ng mga pagsasagawa ng mga pag-upgrade opagpapahusay), o sanhi ngmga kaganapang wala sa kontrol ng Sendwave, tulad ngpagkawala ng kuryente, pagkasira sa telekomunikasyon, digmaan o kaguluhangsibil, mga natural na sakuna o iba pang mga gawa ng Diyos. Ang Sendwave aymaaaring magtakda, sa pana-panahon, ng mga limitasyon sa halaga ng Remittancena maaari mong ipadala (parehong indibidwal at sa loob ng isang takdangpanahon), gayundin ang halaga ng mga Remittance na maaaring matanggap ngsinumang Benepisyaryo. Maaaring maantala ng Sendwave ang pagbabayad ng iyongRemittance upang matukoy nito na ang iyong Remittance ay naayon sa kaukulangbatas, regulasyon o mga patakaran ng Sendwave. Ang Sendwave ay may karapatan,nang walang abiso sa iyo, na tumanggi na tanggapin o bayaran ang anumangRemittance na sa sariling pasya ng Sendwave ay maaaring lumabag sa kaukulangbatas, regulasyon o aming mga patakaran, kabilang ang mga batas, regulasyon atmga patakarang naglalayong tumulong sa pagtukoy at pagpigil samoney-laundering, pagpopondo ng terorista, pandaraya, at iba pang pang-aabusosa mga serbisyong pinansyal; kung tumatanggap kami ng Remittance at pagkataposay matukoy na maaari itong lumabag sa anumang naturang batas, regulasyon opatakaran, maaari naming hawakan ang Remittance hanggang sa oras na malutas angusapin.

 

4.4 Dapat molamang gamitin ang Serbisyo upang magpadala ng Remittance sa mga taong personalmong kilala, at hindi upang magbayad sa mga produkto o serbisyo mula sa mgaikatlong partido na hindi mo kilala at pinagkakatiwalaan. Kung pipiliin mongmagbayad ng mga ikatlong partido para sa mga kalakal at serbisyo gamit angSerbisyo, mangyaring tandaan na ang Sendwave ay walang kontrol sa, at hindimananagot para sa, kalidad, kaligtasan, legalidad, o paghahatid ng naturang mgaprodukto o serbisyo ng ikatlong partido, at ang anumang ganoong paggamit ngSerbisyo ay ganap na nasa iyong sariling peligro..

 

5. Awtoridad naSingilin ang Payment Account; mga Bayarin at mga Gastos

5.1 Upang magamitang Serbisyo, dapat mong gamitin ang Application para idirekta ang Sendwave nabawiin ang pangunahing halaga ng Remittance mula sa iyong Payment Account,kasama ang anumang naaangkop na mga bayarin at singil; sa pamamagitan ngpaghiling ng isang Remittance, pinapahintulutan mo ang Sendwave na singilin angiyong Payment Account para sa pangunahing halaga ng hiniling na Remittance atmga naaangkop na bayarin at singil, kung mayroon man. Kinikilala mo na angSendwave ay walang obligasyon na iproseso o kumpletuhin ang isang hiniling naRemittance kung ang Sendwave ay hindi makakuha ng awtorisasyon o pag-aayos ngmga pondo mula sa iyong Payment Account para sa anumang kadahilanan para sapangunahing halaga ng hinihiling na Remittance at lahat ng naaangkop na mgabayarin at singilin.

Kapag humilingka ng isang Remittance, kukuha ang Sendwave ng awtorisasyon na singilin angiyong Payment Account. Pagkatapos, babayaran ng Sendwave  ang iyong Benepisyaryo. Pagkatapos mabayaranang iyong Benepisyaryo, sisingilin ng Sendwave ang iyong Payment Account. Sa pamamagitan ng pagproseso ng mga pagbabayad para sa mga Remittance saganitong paraan, walang panganib na kawalan sa iyo. Ang proseso ng pagbabayadng Remittance na ito ay maaring mabago sa sariling pagpapasya ng Sendwave (parasa Remittance na sinimulan pagkatapos naming amyendahan ang seksyong ito ngKasunduan nang ganoon at wastong na naipaalam ito).

 

5.2 Ipapaalam ngSendwave ang mga bayarin at mga sisingilin nito para sa pagbibigay ng Serbisyosa iyo bago mo simulan ang isang Remittance. Ang mga bayarin at mga singilin ngSendwave ay maaaring magbago sa pana-panahon at maaring dumepende, bukod sa ibapang mga kadahilanan, sa pangunahing halaga ng iyong Remittance, ang uri ng iyongPayment Account, iyong lokasyon, at ang lokasyon ng iyong Benepisyaryo. Bilangkaragdagan sa mga bayarin at mga singilin, ipapakita rin sa iyo ng Sendwave angpalitan ng salapi (iyon ay, ang rate kung saan ang iyong mga pondo ayiko-convert sa pera na babayaran sa iyong Benepisyaryo) na nauukol sa iyongRemittance bago mo ito ipadala. Ang mga palitan ng salapi ng Sendwave aynagbabago sa pana-panahon. Bilang karagdagan sa mga bayarin at mga singilin nabinabayaran mo kapag nagpapadala ng Remittance, kumikita ang Sendwave kapag napalitannamin ang currency na ipinadala mo sa currency na binabayaran namin sa iyongBenepisyaryo.

 

5.3 Kung angsingil sa iyong Payment Account ay ibinalik, na-reverse o kinansela para saanumang kadahilanan pagkatapos na maproseso ng Sendwave ang iyong kahilingan saRemittance, ikaw ang may pananagutan sa Sendwave para sa pangunahing halaga ngRemittance at lahat ng nauugnay na mga bayarin at mga singilin. Sumasang-ayonkang agad na magbayad ng mga naturang halaga, kasama ang karagdagang bayad saserbisyo at/o bayad sa hindi sapat na pondo (non-sufficient funds, NSF) na GBP20, sa Sendwave kapag hinihingi. Pinapahintulutan mo kami na i-debit ang iyongPayment Account para sa halaga ng alinman sa mga nabanggit na halaga.

Kapag nagpadalaka ng Remittance, maaaring singilin ka ng iyong bangko o iba pang institusyongpinansyal kung saan mo pinapanatili ang iyong Payment Account ng isa o higitpang mga bayad (kabilang ang isang bayad sa cash advance). Dapat mong repasuhinang iyong kasunduan sa Payment Account tungkol sa mga potensyal na bayarin.

 

5.4 Bagama’tbabayaran ng Sendwave ang buong prinsipal na halaga ng iyong Remittance saiyong Benepisyaryo sa currency na tinukoy sa iyo ng Sendwave kapag sinimulan moang iyong Remittance, ang iyong Benepisyaryo ay maaaring magkaroon ng mga gastusin,bayarin o singilin mula sa kanilang bangko, kumpanya ng cellphone, tagapagbigayng E-Wallet o iba pang mga partido upang mapanatili o makuha ang mga pondo. AngSendwave ay hindi nagtatakda, nagkokontrol o tumatanggap ng anumang bahagi ngnaturang mga gastos, bayad o singil. Higit pa rito, ang kakayahan ng iyongBenepisyaryo na gamitin o kunin ang mga pondo na iyong ipinadala ay maaaring limitadong mga tuntunin ng tagapagbigay ng E-Wallet ng iyong Benepisyaryo.

6. Pagtitiwalang Sendwave

Mag-ingat kapagnaglalagay ng impormasyon tungkol sa iyong Benepisyaryo; baybayin nang tama angpangalan ng iyong Benepisyaryo at ibigay ito nang buo, at patunayan na ibinigaymo sa amin ang tamang numero ng telepono ng Benepisyaryo. Sinasabi at tinitiyakmo sa amin na ang lahat ng impormasyong ipinasok mo sa Application o kung hindiman ay ibibigay sa Sendwave ay totoo at kumpleto, kabilang ang impormasyontungkol sa iyo, sa iyong Payment Account, at sa iyong Benepisyaryo. Kapagnagpoproseso ng isang Remittance, maaaring umasa ang Sendwave sa impormasyon sapagpaparehistro at impormasyon sa Remittance na iyong ibinibigay, kabilang angimpormasyon tungkol sa iyong Benepisyaryo. Kinikilala mo na ang anumang mgapagkakamali sa impormasyong ibinibigay mo, kabilang ang maling pagkakakilanlanng iyong Benepisyaryo, hindi tama o hindi pare-pareho na mga pangalan at numerong account, o mga maling pagbabaybay, ay responsibilidad mo.

7. Pagsasagawang isang Remittance

Ang Applicationay karaniwang magagamit 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, 365 arawsa isang taon. Sa karamihan ng mga kaso, ang iyong Benepisyaryo aybinabayaran nang walang pagkaantala sa pamamagitan ng Application; kung kaya,sa sandaling magsimula ka ng isang Remittance, maaaring hindi mo na mapigil omapalitan ito.

 

Bagama’t angkaramihan sa mga transaksyon ay nababayaran o naibibigay sa iyong Benepisyaryosa loob ng ilang minuto, kung malalaman ng Sendwave na ang paghahatid sa iyongBenepisyaryo ay naantala, gagamitin ng Sendwave ang mga makatwirang pagsisikapnito na makipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon at panatilihin kang maalamtungkol sa pagkaantala.

8. Pagbabayadng mga Pondo sa Benepisyaryo

8.1 Ang Sendwaveat/o ang aming mga itinalagang ahente o tagapagbigay ng serbisyo ay magsasaayospara sa pagbabayad ng Remittance sa iyong Benepisyaryo. Inilalaan ng Sendwaveang karapatang pumili ng paraan ng pagbabayad sa Benepisyaryo. Kami at angaming mga ahente at mga tagapagbigay ng serbisyo ay gagamit ng mga makatwirangpagsisikap na makapagbigay ng bayad sa isang paraang hiniling, ngunit hindiobligado ang Sendwave na magbigay ng mga opsyon sa pagbabayad para sa isangpartikular na Remittance. Depende sa sitwasyon at pagkakaroon ng iba’t ibangmga opsyon sa pagbabayad, ang pagbabayad ay maaaring gawin sa pamamagitan ng kreditosa isang mobile wallet, pera (cash), sa pamamagitan ng tseke, sa pamamagitan ngstored value card, kredito sa isang account sa bangko o account sa credit cardo sa pamamagitan ng ibang instrumento sa pagbabayad. Hindi lahat ng paraan ngpagbabayad ay magagamit sa lahat ng bansa, at inilalaan ng Sendwave angkarapatang baguhin ang mga paraan ng pagbabayad. Kung ang isang Benepisyaryo ayhindi mahanap at matukoy, ang Remittance ay maaaring ibalik sa iyo sapamamagitan ng kredito sa iyong Payment Account o sa pamamagitan ng tseke, saopsyon ng Sendwave.

 

8.2 Inilalaan ngSendwave ang karapatang magtatag ng mga kinakailangan sa pagkakakilanlan atpagpapatotoo para makatanggap ng Remittance ang isang Benepisyaryo. Maaaringumasa ang Sendwave, nang walang karagdagang pagsisiyasat, sa impormasyon ngpagkakakilanlan o dokumentasyong ibinigay mo o ng isang Benepisyaryo, kabilangang anumang code o identifier number ng Remittance, kapag nagbabayad saBenepisyaryo. Ang Sendwave ay may karapatang tumanggi na bayaran ang Benepisyaryokung hindi mapatotohanan ng Sendwave ang pagkakakilanlan ng Benepisyaryo o kungnaniniwala ang Sendwave na ikaw o ang iyong Benepisyaryo ay maaaring lumalabagsa Kasunduang ito o anumang kaukulang batas, regulasyon o patakaran saSendwave. Bagama’t may karapatan ang Sendwave na magtatag ng mga kinakailangansa pagkakakilanlan at pagpapatotoo, at ang kabiguan ng Benepisyaryo na sumunodsa mga ito ay isang batayan para sa pagtanggi sa pagbabayad ng Remittance,walang obligasyon ang Sendwave na magtatag ng anumang naturang mgakinakailangan.

9. Palitan ngPera

9.1 Ang mgapagbabayad sa mga Benepisyaryo ay karaniwang ginagawa sa currency ng bansa ngBenepisyaryo. Kung pinahihintulutan ng kinaukulang batas at ng Application,maaari mong hilingin na bayaran ang iyong Remittance sa ibang currency nainaprubahan at makukuha sa Sendwave sa pana-panahon.

 

9.2 Kungkinakailangan ng isang pagpapalit ng pera, ang Sendwave at/o ang mga itinalagangtagapagbigay ng serbisyo ng Sendwave ay magpapalit ng pera kung saan mosinimulan ang iyong Remittance sa lokal na pera gamit ang halaga ng palitan ngSendwave para sa iyong Remittance na may bisa sa oras na simulan mo ang iyongRemittance. Ibibigay ng Sendwave ang halaga ng palitan sa iyo bago mopahintulutan ang Remittance. Ang mga halaga ng palitan ng Sendwave ay nag-iibasa pana-panahon, at maaaring mag-iba depende sa pangunahing halaga ng iyongRemittance at iba pang mga kadahilanan. Bilang karagdagan sa mga bayarin atsingilin na naaangkop sa iyong Remittance, kumikita ang Sendwave kapag angiyong pera ay pinalitan sa pera kung saan binayaran ang iyong Remittance.

10. Mga PinapahintulutangPagbabayad ng Remittance

Ang Applicationay hindi inilaan para sa paggamit ng sinumang tao sa anumang hurisdiksyon obansa kung saan ang naturang paggamit ay labag sa batas o regulasyon. Sapartikular at walang limitasyon, hindi mo maaaring gamitin ang Serbisyo para saanumang Remittance (a) udyok ng o kinasasangkutan ng mga bunga ng krimen,pandaraya o iba pang hindi wastong aktibidad; (b) paglampas sa mga limitasyonng transaksyon ng Sendwave (sa halaga man, dalas o iba pa); (c) ipinadala parasa layunin ng pagsusugal, kabilang ang paglalagay ng taya o pagbabayad ng mgapanalo; (d) nilayon na gamitin bilang isang escrow o katulad na kapasidad parasa naantalang pagbabayad; (e) na tinutukoy ng Sendwave na kahina-hinala omaaaring lumabag sa kaukulang batas o regulasyon, kabilang ang mga batas nanilayon upang tuklasin at pigilan ang money-laundering, pagpopondo ngterorista, human trafficking, panloloko, o para ipatupad ang mga kontrol sapera o palitan ng pera. Sumasang-ayon ka na hihiling ka lamang ng Remittance nasumusunod sa Kasunduang ito, mga kaukulang batas ng pinagmulang bansa at mga kaukulangbatas sa bansa ng Benepisyaryo. Maaari mo lamanggamitin ang Application para magpadala ng Remittance sa ngalan mo. Hindi momaaaring ipagbili muli ang Application o gamitin ang Application para gumawa ngRemittance sa ngalan ng, o bilang ahente para sa, ibang tao. Magbibigay ka ngimpormasyon at/o dokumentasyon na maaaring hilingin ng Sendwave sa pana-panahonupang sumunod ang Sendwave sa anumang kaukulang batas, kabilang ang mga bataslaban sa money laundering. Maaaring tanggihan ng Sendwave ang pagbabayad nganumang Remittance na tinutukoy ng Sendwave sa sarili nitong pagpapasya ayhindi sumusunod sa kaukulang batas, patakaran sa Sendwave o sa mga tuntunin ngKasunduang ito.

11. Karapatan sa Pag-refund; Pagtanggi sa Kahilingang Remittance

11.1 May karapatan ang Sendwave natanggihan ang iyong kahilingan para sa isang Remittance, o tanggihan nakumpletuhin ang isang kahilingan para sa Remittance, o magpataw ng limitasyonsa halaga o dalas sa iyong paggamit ng Serbisyo, nang walang dahilan o paunangabiso sa iyo. Nang hindi nililimitahan ang nabanggit,maaaring suspindihin, antalahin o tanggihan ng Sendwave ang iyong kahilingan saRemittance kung:

1.   ang halaga ng isa ohigit pa sa iyong mga kahilingan sa Remittance ay lumampas sa anumang mgalimitasyong itinatag ng Sendwave;

2.   hindi masingil ng Sendwave ang iyong PaymentAccount para sa pangunahing halaga ng Remittance at mga kaugnay na bayarin atsingilin;

3.   ang iyong kahilingan sa Remittance ay hindikumpleto o hindi malinaw;

4.   hindi makumpirma ng Sendwave ang iyongpagkakakilanlan o mapatotohanan ang anumang impormasyon sa pagpaparehistro oBenepisyaryo, kabilang ang pagkakakilanlan ng Benepisyaryo;

5.   pinaghihinalaan ng Sendwave ang pandaraya,iregularidad o paglabag sa batas;

6.   ang iyong pangalan o ang pangalan ng iyongBenepisyaryo ay isang posibleng tugma sa isang pangalan sa isa o higit pang kaukulang“mga watch lists” na pinananatili ng mga gobyerno, mga inter-governmental nagrupo o Sendwave upang makatulong sa pagtukoy at pagpigil sa ilegal naaktibidad;

7.    ang Sendwaveat/o natukoy ng Sendwave na mga tagapagbigay ng serbisyo ay hindi matupad angiyong kahilingan sa anumang dahilan.

 

11.2 Kung ang iyongkahilingan para sa isang Remittance ay tinanggihan sa anumang kadahilanan,aabisuhan ka kaagad ng Sendwave, sa pamamagitan ng isang SMS / text na mensaheo elektronikong sulat, o sa pamamagitan ng anumang iba pang makatwirang paraanng pag-aabiso.

 

11.3 Sapangkalahatan, kung ang iyong kahilingan para sa Remittance ay hindi tinanggapo tinanggihan, ibabalik ng Sendwave ang pangunahing halaga ng iyong Remittanceat anumang nauugnay na mga bayarin na maaaring binayaran mo, sa iyong PaymentAccount, kung na-withdraw na ang mga pondong iyon. Maaaring may mga pagkakataon,gayunpaman, kung saan inaatasan ng batas ang Sendwave na pigilin ang iyongRemittance o ibayad ito sa ibang partido (kabilang ang isang ahensya nggobyerno). Kung mangyari iyon, ipapaalam sa iyo ng Sendwave, kungpinahihintulutan kaming gawin ito ng kaukulang batas.

12. Limitasyonng Pananagutan

Ang Sendwave aywalang pananagutan para sa anumang pagkaantala, pagkabigo sa pagpapatupad, oisang pagkakamali sa pagpapatupad ng iyong kahilingan sa Remittance dahil samga pangyayaring wala sa makatwirang kontrol ng Sendwave, sanhi man ng mgawelga, pagkawala ng kuryente, mga aberya ng kagamitan, digmaan, kaguluhan, utosng gobyerno o korte, mga pagtigil sa trabaho o mga katulad na pangyayari opangyayari, o hindi tama o hindi kumpletong impormasyong ibinigay mo.Sumasang-ayon ka rin na maaaring tumanggi ang Sendwave na iproseso o antalahinang pagproseso ng anumang kahilingan kung lalabag ito sa anumang alituntunin,tuntunin, patakaran o regulasyon ng anumang awtoridad ng pamahalaan o sistemang paglilipat ng mga pondo.

 

Sa ilalim ng walangpagkakataon, maliban sa sarili nitong pandaraya o matinding kapabayaan, angSendwave ay mananagot para sa mga pinsala, sanhi man ng kapabayaan ng mgaempleyado, kontratista, ahente o iba pa ng Sendwave, na lampas sa kabuuan ngISANG LIBONG BRITISH POUNDS (GBP 1,000), bilang karagdagan sa pagbabalik ngpangunahing halaga ng Remittance at anumang mga bayarin at mga gastos namaaaring binayaran mo sa Sendwave para maipadala ito. Maaari ka ring magingkarapat-dapat sa mga bayad sa iyong mga abogado at sa mga gastos sa paghabol sahindi pagkakaunawaan.

 

Sa kabila ngnaunang talata, maaari mong kontakin ang Sendwave bago mo ipadala ang iyongRemittance upang hilingin ang aming nakasulat na kasunduan sa isang mas mataasna limitasyon sa pananagutan para sa isang Remittance, na maaari naming ibigaysa aming nag-iisa at ganap na pagpapasya. Maaaring singilin ka ng Sendwave parasa anumang mas mataas na limitasyon sa pananagutan.

 

Sa ilalim ngwalang pagkakataon, na mananagot ang Sendwave para sa anumang incidental,indirect, special, punitive o consequential damages o katulad nito.

 

ANG APPLICATIONAT SERBISYO AY IBINIGAY SA IYO AYON SA “AS IS” AT “AS AVAILABLE” NABATAYAN. ANG SENDWAVE AY HINDI NAGGAGARANTIYA, IPINAHAYAG MAN O IPINAHIWATIGNANG NAAAYON SA APPLICATION O SA SERBISYO. ANG SENDWAVE AY HINDI GINAGARANTIYAHANANG PAGIGING ANGKOP NG APPLICATION O ANG KATUMPAKAN, PAGIGING SAPAT O KUMPLETONG ANUMANG IMPORMASYON NA KAUGNAY DITO AT TAHASANG TINATATWA ANG PANANAGUTANPARA SA HINDI PAGIGING ANGKOP NG APPLICATION AT NG SERBISYO, O ANUMANG KAMALIANO PAGTANGGAL SA ANUMANG IMPORMASYON., WALANG GARANTIYA NG ANUMANG URI,IPINAHIWATIG, IPINAHAYAG O AYON SA KASUNDUAN NGUNIT HINDI LIMITADO SA MGAGARANTIYA NG HINDI PAGLABAG SA MGA KARAPATAN NG IKATLONG PAGTIDO, TITULO, PAGIGINGANGKOP SA PANGANGALAKAL, KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN AT KALAYAANMULA SA COMPUTER VIRUS, AY IBINIGAY NANG NAAYON SA APPLICATION O SA SERBISYO.

13. Resolusyonng Kamalian; Patakaran sa Pag-refund at Pagkansela

Para sa paglutas ng kamalian, pagkansela ng transaksyon, mga katanungan,reklamo o isang nakasulat na paliwanag ng iyong mga karapatan, kontakin kami sahelp@sendwave.com.

 

Dahil angSendwave ay agad na nag-kekredito ng mga Remittance sa mga Benepisyaryo, angiyong Remittance ay karaniwang hindi maaaring kanselahin o maibabalik. Kungnaniniwala kang mali ang iyong ipinadalang Remittance, dapat mo kaming kontakinsa loob ng tatlumpung (30) minuto pagkatapos mong simulan ito sahelp@sendwave.com o sa pamamagitan ng pagtawag sa numero ng teleponongnakalista sa https://www.sendwave.com/contact, at susubukan naming bawiin ito.Kung ang iyong Remittance ay hindi pa nai-kredito sa account ng iyongBenepisyaryo, ibabalik namin ito sa iyo (kabilang ang lahat ng bayarin, kungmayroon man) sa loob ng tatlong (3) araw ng negosyo. Gayunpaman, kung angRemittance ay nai-kredito na sa account ng iyong Benepisyaryo, kami ay

gagawa ngmakatwirang mga pagsisikap na ibalik o bawiin ito, ngunit maaaring hindi natinito magawa.

 

Kung aabisuhanmo kami na ang numero ng account, numero ng telepono, pangalan ng benepisyaryoo iba pang impormasyon na ibinigay mo sa amin noong sinimulan mo ang iyongRemittance ay hindi tama, agad kaming gagamit ng mga makatwirang pagsisikapupang mabawi ang halaga ng iyong Remittance, ngunit maaaring hindi namin magawaito kung ang iyong Remittance ay nabayaran na o na-kredito alinsunod saimpormasyong iyong ibinigay.

 

May karapatankang ireklamo ang mga pagkakamali sa iyong transaksyon. Walang bayad para saserbisyong ito. Kung sa tingin mo ay may kamalian, dapat mo kaming kontakinkaagad sa help@sendwave.com, at sa anumang kaso sa loob ng 13 buwan pagkataposng pagpapatupad ng transaksyon, at ibigay ang iyong pangalan, impormasyon sapagkontak, pangalan ng Benepisyaryo, ang petsa ng iyong paglilipat, pati na rinang dahilan kung bakit naniniwala kang nagkaroon ng kamalian. Sisiyasatin ngSendwave at tutukuyin kung may naganap na kamalian, at agad kaming tutugon saiyo sa loob ng 15 araw ng negosyo pagkatapos matanggap ang iyong reklamo; o, samga pambihirang pagkakataon, padadalhan ka namin ng holding reply sa loob ng 15araw ng negosyo na tumutukoy sa deadline kung saan matatanggap mo ang aming hulingtugon, na hindi lalampas sa 35 araw ng negosyo mula sa petsa ng iyong unangreklamo. Ipapaalam namin sa iyo ang mga resulta ng imbestigasyon sa loob ngtatlong (3) araw ng negosyo pagkatapos makumpleto ang imbestigasyon. Maaari kang humiling ng mga kopya ng anumang mga dokumento na ginamit naminsa aming pagsisiyasat. Kung may kasalanan ang Sendwave, ibabalik namin angkabuuang halaga na iyong binayaran, kasama ang mga bayarin, kung mayroon man.

 

Kung sinisingil ng Sendwave ang iyong PaymentAccount para sa isang Remittance na hindi mo pinahintulutan, ibabalik namin anghalaga ng Remittance – maliban sa lawak na ikaw ay mananagot sa ilalim ngartikulo 15 ng Kasunduang ito – kaagad at sa pinakahuli sa pagtatapos ng arawng negosyo kasunod ng araw kung saan kami ay naabisuhan o kung hindi man aynalaman ang hindi awtorisadong Remittance. Gayunpaman, kung sakaling may mgamakatwirang indikasyon ng isang panlilinlang sa iyong aktibidad, ang amingobligasyon na mag-refund ay masususpindi, habang naghihintay ng karagdagangimbestigasyon, at ang naturang pagsisiyasat ay isasagawa kaagad.

 

Babayaran ng Sendwave ang lahat ng mga refund (mula man sa kinansela opinagtatalunang remittance) alinman sa pamamagitan ng pagkredito sa iyongPayment Account o sa pamamagitan ng tseke, sa opsyon ng Sendwave. Bilangkahalili, maaari mong piliing iproseso muli ng Sendwave ang remittance nangwalang karagdagang bayad. Gayunpaman, kung hindi nasingil ng Sendwave ang iyongaccount sa pagbabayad, ngunit ang isang authorization hold para sa halagangsisingilin ng Sendwave ay inilagay sa mga pondo sa iyong bangko, kakanselahinng Sendwave ang transaksyon at hihilingin na ang authorization hold sa iyongbangko ay ipalabas. Ang prosesong ito ay maaaring tumagal ng ilang araw;nakadepende ang panahong iyon sa ugnayan sa pagitan ng iyong bangko at ng amingtagaproseso ng pagbabayad, kung saan wala kaming kontrol.

Maliban sa aming obligasyon na mag-imbestiga at mag-refund na inilarawan saitaas, hindi mananagot sa iyo ang Sendwave para sa anumang pagkawala nanagreresulta mula sa kawalan ng kakayahan ng Sendwave na kanselahin o i-refundang isang Remittance.

14. Ang iyong pananagutan

Mananagot ka hanggang sa pinakamataas na halagang GBP 35 para sa mgapagkalugi na nagreresulta mula sa hindi awtorisadong mga Remittance nanagreresulta mula sa maling paggamit o paggamit ng iyong nawala o ninakaw nacellphone (o iba pang elektronikong aparato kung saan mo naa-access atginagamit ang Serbisyo) at/o password. Ang iyong pananagutan gayunpaman ay hindilimitado kung kumilos ka nang may mapanlinlang na layunin o nag-ambag sa malingpaggamit ng iyong cellphone at/o password nang sinasadya o sa pamamagitan nglabis na kapabayaan. Ang partikular na pagpapabaya ay kinabibilangan ngunithindi limitado sa mga kaso kung saan hindi mo kaagad ipinaalam sa amin angtungkol sa isang maling paggamit, pagkawala o pagnanakaw ng iyong cellphoneat/o password o kung hindi mo pinananatiling ligtas o isinawalat ang mga ito samga ikatlong partido.

Maliban kung kumilos ka nang may mapanlinlang na layunin, hindi kamananagot para sa mga pagkalugi na nagreresulta mula sa hindi awtorisadongpaggamit ng iyong mobile phone at/o password na lumabas pagkatapos mong ipaalamsa amin na sila ay nagamit sa maling paggamit, nawala o ninakaw; o kung hindinamin natiyak na makakagawa ka ng ganoong notification; o kung ito ay hindiposible para sa iyo na makita ang naturang pagkawala, pagnanakaw o malingpaggamit.

15. Resolusyon sa Di-pagkakasundo

Ang Sendwave ay nakatuon sa paglutas ng lahat ng mga alalahanin, hindipagkakaunawaan at hindi pagkakasundo ng kasama ka nang kaagad at patas. Kung hindinamin malutas ang iyong alalahanin, hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakasundosa pamamagitan ng aming mga patakaran at pamamaraan sa paglutas ng pagkakamaliat hindi pagkakaunawaan na nakabalangkas sa itaas, maaari kang magpasimula ngpamamaraan sa pag-aayos sa labas ng korte sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayansa ombudsman sa mga serbisyong pinansyal: Financial Ombudsman Service, ExchangeTower, Harbour Exchange, London, E14 9SR, UK; tel: 0800 023 4567; okumpletuhin ang isang online na form sa website nito https://www.financial-ombudsman.org.uk/contact-us. Ang iyong karapatan na ituloy ang iba pang mga legal na remedyo ayhindi maaapektuhan sa pamamagitan ng pagpapasimula ng gayong pamamaraan nangpagkakasundo sa labas ng hukuman.

 

Maaari kang magsampa ng mga legal na paglilitistungkol sa mga paghahabol o mga hindi pagkakaunawaan na nagmumula sa o nauugnaysa Kasunduang ito sa alinman sa mga korte ng England o sa mga korte ng iyongnakagawiang tinitirhan sa European Union.

 

Kung magkasundoang parehong partido, maaari mo ring isumite ang usapin sa may-bisangarbitrasyon alinsunod sa English Law of Arbitration. Sa kasong iyon,magkakaroon ng tatlong arbitrator, ang isa ay pipiliin ng Sendwave, ang isa ay pipiliinmo, at ang pangatlo ay pipiliin ng unang dalawang arbitrator. Ang lugar ngarbitrasyon ay ang London, at ang wika ng arbitrasyon ay Ingles. Ang desisyonng mga arbitrator ay dapat na kahuli-hulihan at may bisa sa pagitan ng mgapartido, at maaaring irehistro bilang isang paghatol sa alinmang korte na may karampatanghurisdiksyon.

16. Nakasulatat Elektronikong mga Komunikasyon

Kung gusto mo ng papel na kopya ng Kasunduang ito at hindi mo itomai-print, maaari mo kaming kontakin sa help@sendwave.com at padadalhan kanamin ng isa. Gayunpaman, upang magamit ang Application, pumapayag kangmakatanggap at tanggapin ang Kasunduang ito, anumang pagbabago sa Kasunduangito, at lahat ng mga abiso na nauugnay sa Application at Serbisyo sapamamagitan ng elektronikong (SMS-text message o email) na mga komunikasyon. Kungang anumang pagbabago sa Kasunduang ito ay nangangailangan ng paunangabiso sa iyo, aabisuhan ka ng Sendwave sa pamamagitan ng SMS-text message oemail, sa numero ng telepono o email adres na iyong ibinigay noongnagparehistro para sa Application, o bibigyan ka ng Sendwave ng link sa tuladng SMS-text message o email kung saan ay maaari mong tingnan ang binago osinusugan na Kasunduan. Ipapakita sa iyo ng Sendwave ang isang talaan ng bawatisa sa iyong mga Remittance sa elektronikong paraan sa Application. Upangmagamit ang Application, dapat ay mayroon kang Android device, iPhone o anumangiba pang device na inaprubahan ng Sendwave. Sumasang-ayon ka na kungaalisin mo ang iyong pahintulot na tumanggap ng mga elektronikong komunikasyon,maaaring wakasan ng Sendwave ang iyong paggamit ng Application at Serbisyo.

17. Mga PangkalahatangTuntunin

Ang Kasunduangito, kasama ang lahat ng materyal na isinama dito sa pamamagitan ng sanggunian,ay bumubuo ng buong pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng Sendwave tungkol saApplication at sa Serbisyo. Pinapalitan nito ang lahat ng naunang mgakasunduan, at hindi maaaring baguhin nang pasalita. Maaaring baguhin ngSendwave, dagdagan, palitan at baguhin ang Kasunduang ito anumang oras, at ikaway ituturing na sumang-ayon sa anumang naturang mga pagbabago kung patuloymong gagamitin ang Application pagkatapos kang maabisuhan ng anumang mganaturang pagbabago. Maaari naming italaga ang Kasunduang ito o italaga angaming mga obligasyon sa ilalim nito, sa kabuuan o bahagi, nang walang abiso saiyo at nang wala ang iyong pahintulot. Kung ang anumang bahagi ng Kasunduangito ay natukoy na hindi wasto, ang natitirang mga probisyon ay gayunpaman aymaipapatupad.

18.Namamahalang Batas

Ang Kasunduangito at ang lahat ng mga karapatan at obligasyon sa ilalim nito aypinamamahalaan ng mga batas ng England at Wales, nang walang pagsasaalang-alangsa mga tuntunin nito sa “mga salungatan ng mga batas” na maaaring mangailanganng aplikasyon ng batas ng ibang hurisdiksyon. Gayunpaman, kung ikaw ayresidente ng ibang miyembrong estado ng European Union, maaari kang magkaroonng iba o ibang mga karapatan.

19. Patakaransa Pagkapribado

Inilalarawan ngaming Patakaran sa Pagkapribado ang paraan kung paano nakukuha, ginagamit,iniimbak, pinamamahalaan at itinatapon ng Sendwave ang ilang partikular na impormasyonna ibinibigay mo sa amin bilang isang gumagamit ng aming mga serbisyo. Mayroonkang ilang mga karapatan na malaman kung anong impormasyon ang kinokolektanamin, kung paano namin ito ginagamit, at kung paano mo ito makukuha atitatama. Sumasang-ayon ka na nakatanggap at nabasa mo ang Patakaran saPagkapribado, na maaaring matagpuan sa sumusunod na link:https://www.sendwave.com/privacy.html.

Maaaringmagbago ang patakaran sa pagkapribado ng Sendwave sa hinaharap. Kung mangyariiyon, ang binagong bersyon ay ipo-post sa aming website,https://www.sendwave.com/privacy.html, at ipapadala sa mga kasalukuyanggumagamit sa pamamagitan ng mga email adres na nauugnay sa kanilang mgapagpaparehistro sa Sendwave App.