Remittance Service Agreement

United States and Canada

Kasunduan sa Serbisyong Remittance

Estados Unidos at Canada

Kasunduan sa Serbisyong Remittance -Estados Unidos at Canada

v 2021.2(Setyembre 29, 2021)

 

ANG KASUNDUANNG MGA SERBISYO NG REMITTANCE NA ITO (“KASUNDUAN”) AY NAGTATAGLAY NG MGA TUNTUNINAT KUNDISYON NA TUMUTUKOY SA PAGBIBIGAY NG SENDWAVE NG SENDWAVE REMITTANCE AT NGMGA KAUGNAY NA SERBISYO SA IYO. ANG MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON NA ITO AYMAKAKAAPEKTO SA IYONG MGA KARAPATAN AT DAPAT MONG BASAHIN ANG MGA ITO NANGMABUTI. SA PAMAMAGITAN NG PAG-DOWNLOAD, PAG-ACCESS AT PAGGAMIT NG SENDWAVEAPPLICATION, TINANGGAP MO AT SUMASANG-AYON KA SA MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON SAKASUNDUANG ITO.

1. MgaDepinisyon sa Kasunduang ito.

Ang mgasalitang “ikaw” at “iyong” ay tumutukoy sa taong nag-download ng Application atgumagamit ng Serbisyo.

 

Ang mgasalitang “Sendwave”, “kami” at “tayo” at “atin” ay tumutukoy sa Chime Inc.isang korporasyon sa Delaware (USA) at lisensyadong padalahan ng pera, nanagbibigay ng Serbisyo sa ilalim ng trade name na Wave, Sendwave, Wave Chime,Wave Chime Inc., Chime Wave Inc, o sa pamamagitan ng buong pagmamay-ari nasubsidiyaryo ng Chime Inc., ang Sendwave Canada Inc. Sendwave din ang pangalanng Application.

 

Ang salitang “Application”o “app” ay tumutukoy sa teknolohiyang ginawa ng Sendwave para magamit mo saiyong cellphone o sa iba pang elektronikong aparato kung saan maaari mongma-access at magamit ang Serbisyo.

 

Ang ibigsabihin ng salitang “Benepisyaryo” ay ang taong pinadalhan mo ng pera.

 

Ang salitang “E-Wallet”ay tumutukoy sa stored value account kung saan ang iyong Remittance ay maaaringbayaran sa iyong Benepisyaryo, na karaniwang maa-access sa cellphone ng iyongBenepisyaryo.

 

Ang salitang “Accountsa Pagbabayad” (Payment Account) ay tumutukoy sa debit o account na prepaidcard  o  account sa bangko (o sa ibapang pinagmumulan ng mga pondo na sinasang-ayunan ng Sendwave na tanggapinpaminsan-minsan para gamitin dito at pinahintulutan mo ang Sendwave nasingilin) ​​na ibinibigay mo sa Sendwave upang singilin ng Sendwave para sapagbabayad sa iyong paggamit ng Application. Ang Payment Account ay dapat naibigay o hawakan sa iyong pangalan sa isang depositoryong institusyon sa iyongbansa.

 

Ang salitang “Remittance” ay tumutukoy sa paglilipat ng mga pondo naiyong hinihiling at pinahihintulutang i-proseso ng Sendwave na gamit angApplication para sa pagbabayad sa iyong Benepisyaryo.

 

Ang salitang “Serbisyo”ay tumutukoy sa paglilipat ng mga pondo mula sa iyo patungo sa iyongBenepisyaryo gamit ang Application, at sa mga aktibidad na nauugnay sapaglilipat na iyon.

2. Saklaw ngKasunduan

2.1 Naaangkoplamang ang Kasunduang ito sa mga Remittance na hinihiling mo gamit angApplication.

3. Impormasyonsa Pagpaparehistro

3.1 Upang magamitang Sendwave Remittance Facility Application, hindi ka dapat bumaba sa 18 taonggulang, residente ng Estados Unidos, Canada, o ibang pinagmulang bansa nainaprubahan ng Sendwave, mayroong Payment Account sa iyong pangalan saaprubadong pinagmulan na bansa, at nakarehistro sa Sendwave. Upangmakapagrehistro, dapat mong i-download ang Application at bigyan ang Sendwaveng impormasyon tungkol sa iyong sarili, tulad ng iyong pangalan, adres, petsang kapanganakan, numero ng telepono, email adres at iba pang impormasyon o dokumentasyonna magbibigay-daan sa amin para mapatotohanan ang iyong pagkakakilanlan. Angadres ng bahay na ibibigay mo kapag ikaw ay nagparehistro ay dapat kapareho ngadres sa billing para sa iyong debit card o prepaid card. Sumasang-ayon kangmagbigay ng kumpleto at tumpak na impormasyon at/o mga kasulatan na kaugnay sa prosesong pagpaparehistro. Sumasang-ayon ka pa na i-update ang impormasyong ito bilangmakatwiran o kinakailangan upang mapanatili itong kumpleto at tumpak sa lahatng oras.

 

3.2 Ang iyongpaggamit ng Application ay napapailalim sa aming kakayahang mapatotohanan angiyong pagkakakilanlan. Pinapahintulutan mo ang Sendwave na kumuha ngimpormasyon tungkol sa iyo mula sa mga ikatlong partido (kabilang ang mga institusyongpampinansyal at mga ahensya sa pag-uulat ng kredito), kahit na walangobligasyon ang Sendwave na gawin ito. Kung hindi ka magbibigay ng tumpak at kumpletongimpormasyon sa oras ng pagpaparehistro o kapag humihiling ng Remittance, maykarapatan kaming pagbawalan ka sa paggamit ng Serbisyo o ng Application oihinto ang iyong hiniling na Remittance. Ang hindi tumpak at/o hindi kumpletongimpormasyong ibinigay mo sa oras ng pagpaparehistro o kapag humihiling ngRemittance ay maaaring magdulot ng mga pagkakamali sa iyong hiniling naRemittance o maaaring maantala o higpitan ang iyong pag-access sa Application osa Serbisyo.

 

3.3 Sa bawat orasna ma-access mo ang Sendwave Remittance Facility Application, ituturing kang kumukumpirmasa katumpakan at pagkakumpleto ng lahat ng iyong impormasyon sapagpaparehistro.

 

3.4 Ang iyongpagpaparehistro ay personal sa iyo. Hindi mo dapat pahintulutan ang iyong mgadetalye sa pagpaparehistro na gamitin ng sinuman. Ang pagpaparehistro sa Sendwaveay nagpapahintulot sa iyong Payment Account na ma-access sa pamamagitan ngApplication. Kung nawala mo ang iyong telepono o naniniwala ka na ang iyongaccess sa Application ay nakompromiso, dapat mong kontakin kaagad ang Sendwavesa help@sendwave.com upang baguhin ang iyong password o huwag paganahin angiyong access sa Application.

4. Paglalarawanng Serbisyo.

4.1 Maaari molamang gamitin ang Application upang magpadala ng Remittance sa isangBenepisyaryo na matatagpuan sa isang bansa kung saan nagbibigay ang Sendwave ngserbisyo sa pagbabayad, ayon sa itinalaga sa Application sa pana-panahon.Ipoproseso ng Sendwave at ng mga itinalagang tagapagbigay ng serbisyo ngSendwave ang Remittance at maglalaaan ng pondo para matanggap ng Benepisyaryo naayon sa paglalarawan sa ibaba.

 

4.2 Ang iyongpaggamit ng Application o ng Serbisyo ay hindi bumubuo o lumilikha ng isangkapasidad na fiduciary o escrow sa pagitan mo at ng Sendwave. Ang Sendwave aynagbibigay lamang ng serbisyo sa remittance; ang mga pondong idinidirekta mo saSendwave para ibayad sa iyong Benepisyaryo ay hindi hawak ng Sendwave bilangisang deposito o sa escrow, at hindi hinahawakan o pinoproseso ng Sendwave angiyong Remittance bilang isang fiduciary. Ang tanging obligasyon ng Sendwave aybayaran ang iyong Remittance sa iyong Benepisyaryo o ibalik ang pangunahinghalaga ng Remittance sa iyo.

 

4.3 Ang Serbisyoay karaniwang magagamit 24 oras sa isang araw, 365 araw sa isang taon, kahit namaaaring may mga pagkakataon na ang Serbisyo ay hindi mo magagamit o ng iyongBenepisyaryo. Ang mga panahong walang Serbisyo ay maaaring sanhi ng sarilingmga aksyon ng Sendwave (tulad ng mga pansamantalang panahon kung kailan angSerbisyo ay off-line dulot ng mga pagsasagawa ng mga pag-upgrade opagpapahusay), o sanhi ng mga kaganapang wala sa kontrol ng Sendwave, tulad ngpagkawala ng kuryente, pagkasira sa telekomunikasyon, digmaan o kaguluhang sibil,mga natural na sakuna o iba pang mga gawa ng Diyos. Ang Sendwave ay maaaringmagtakda, sa pana-panahon, ng mga limitasyon sa halaga ng Remittance na maaarimong ipadala (parehong indibidwal at sa loob ng isang takdang panahon),gayundin ang halaga ng mga Remittance na maaaring matanggap ng sinumangBenepisyaryo. Maaaring maantala ng Sendwave ang pagbabayad ng iyong Remittanceupang matukoy nito na ang iyong Remittance ay naayon sa kaukulang batas,regulasyon o mga patakaran sa Sendwave. Ang Sendwave ay may karapatan, nangwalang abiso sa iyo, na tumanggi na tanggapin o bayaran ang anumang Remittancena sa sariling pasya ng Sendwave ay maaaring lumabag sa kaukulang batas,regulasyon o aming mga patakaran, kabilang ang mga batas, regulasyon atpatakaran na naglalayong tumulong sa pagtukoy at pagpigil sa money laundering,pagpopondo ng terorista, pandaraya, at iba pang pang-aabuso sa mgaserbisyong pinansyal; kung tumatanggap kami ng Remittance at pagkatapos aymatukoy na maaari itong lumabag sa anumang naturang batas, regulasyon opatakaran, maaari naming hawakan ang Remittance hanggang sa oras na malutas angusapin.

 

4.4 Dapat molamang na gamitin ang Serbisyo upang magpadala ng Remittance sa mga taongpersonal mong kilala, at hindi para magbayad ng mga produkto o mga serbisyomula sa mga ikatlong partido na hindi mo kilala at pinagkakatiwalaan. Kungpipiliin mong magbayad sa mga ikatlong partido para sa mga kalakal at mgaserbisyo gamit ang Serbisyo, mangyaring tandaan na ang Sendwave ay walangkontrol sa, at hindi mananagot para sa, kalidad, kaligtasan, legalidad, opaghahatid ng naturang mga produkto o mga serbisyo ng ikatlong partido, at ang anumangganoong paggamit ng Serbisyo ay ganap na nasa iyong sariling peligro.

 

5. Awtoridad naSingilin ang Payment Account; Mga Bayarin at mga Gastos.

5.1 Upang magamitang Serbisyo, dapat mong gamitin ang Application para idirekta ang Sendwave nabawiin ang pangunahing halaga ng Remittance mula sa iyong Payment Account,kasama ang anumang naaangkop na mga bayarin at singil; sa pamamagitan ngpaghiling ng Remittance, pinapahintulutan mo ang Sendwave na singilin ang iyongPayment Account para sa pangunahing halaga ng hiniling na Remittance at mganaaangkop na mga bayarin at mga singil, kung mayroon man. Kinikilala mo na angSendwave ay walang obligasyon na iproseso o kumpletuhin ang isang hiniling naRemittance kung ang Sendwave ay hindi makakuha ng awtorisasyon o pag-aayosng mga pondo mula sa iyong Payment Account sa anumang kadahilanan para sapangunahing halaga na hinihiling ng Remittance at lahat ng naaangkop na mgabayarin at mga singil.

 

5.2 Ipapaalam ngSendwave ang mga bayarin at mga sisingilin nito para sa pagbibigay ng Serbisyosa iyo bago ka magsimula ng isang Remittance. Ang mga bayarin at mga singilinng Sendwave ay maaaring magbago sa pana-panahon at maaaring dumepende, bukod saiba pang mga kadahilanan, sa pangunahing halaga ng iyong Remittance, iyong uring Payment Account, iyong lokasyon, at ang lokasyon ng iyong Benepisyaryo.Bilang karagdagan sa mga bayarin at mga singil, ipapakita rin sa iyo ngSendwave ang palitan ng salapi (iyon ay, ang rate kung saan ang iyong mga pondoay iko-convert sa pera na babayaran sa iyong Benepisyaryo) na nauukol sa iyongRemittance bago mo ito ipadala. Ang mga palitan ng salapi ng Sendwave aynagbabago sa pana-panahon. Bilang karagdagan sa mga bayarin at mga singilin nabinabayaran mo kapag nagpapadala ng Remittance, kumikita ang Sendwave kapag napalitannamin ang currency na ipinadala mo sa currency na binabayaran namin sa iyongBenepisyaryo.

5.3 Kung angsingil sa iyong Payment Account ay ibinalik, na-reverse o kinansela sanhi nganumang kadahilanan pagkatapos maproseso ng Sendwave ang iyong kahilingan saRemittance, ikaw ay mananagot sa Sendwave para sa pangunahing halaga ngRemittance at lahat ng nauugnay na mga bayarin at mga singilin. Sumasang-ayonkang agad na magbayad ng mga naturang halaga, kasama ang anumang naaangkop nakaragdagang bayad sa serbisyo at/o bayad sa hindi sapat na pondo (non-sufficientfunds, NSF) na USD 20 sa Sendwave kapag hiningi. Pinapahintulutan mo kami nai-debit ang iyong Payment Account para sa halaga ng alinman sa nabanggit na mgahalaga.

Maaari kang singilinpara sa mga bayarin (kabilang ang isang cash advance fee) sa ilalim ng iyongkasunduan sa bangko o iba pang institusyong pinansyal na nag-iisyu ng iyongdebit card kapag ginamit mo ang naturang card para sa isang Remittance. Dapatmong repasuhin ang iyong kasunduan sa card tungkol sa mga posibleng mga bayarin.

 

5.4 Bagama’tbabayaran ng Sendwave ang buong prinsipal na halaga ng iyong Remittance saiyong Benepisyaryo sa currency na tinukoy sa iyo ng Sendwave kapag sinimulan moang iyong Remittance, ang iyong Benepisyaryo ay maaaring magkaroon ng mgagastos, bayad o singil mula sa kanilang bangko, kumpanya ng cellphone,tagapagbigay ng E-Wallet o iba pang mga partido upang mapanatili o makuha angmga pondo. Higit pa rito, ang kakayahan ng iyong Benepisyaryo na gamitin obawiin ang mga pondo na iyong ipinadala ay maaaring limitado ng mga tuntunin ngtagapagbigay ng E-Wallet ng iyong Benepisyaryo.

6. Pagtitiwalang Sendwave.

Gumamit ng pag-iingatkapag naglalagay ng impormasyon tungkol sa iyong Benepisyaryo; baybayin nangtama ang pangalan ng iyong Benepisyaryo at ibigay ito nang buo, at patunayan naibinigay mo sa amin ang tamang numero ng telepono ng Benepisyaryo. Sinasabit attinitiyak mo sa amin na ang lahat ng impormasyong ipinasok mo sa Application okung hindi man ay ibibigay sa Sendwave ay totoo at kumpleto, kabilang angimpormasyon tungkol sa iyo, sa iyong Payment Account, at sa iyong Benepisyaryo.Kapag nagpoproseso ng isang Remittance Payment, maaaring umasa ang Sendwave saimpormasyon sa pagpaparehistro at impormasyon sa Remittance na ibinibigay mo,kabilang ang impormasyon tungkol sa iyong Benepisyaryo. Kinikilala mo na anganumang mga pagkakamali sa impormasyong ibinibigay mo, kabilang ang malingpagkakakilanlan sa (mga) Benepisyaryo, hindi tama o hindi pare-parehong mgapangalan at mga numero ng account, o mga maling pagbabaybay ay iyongresponsibilidad.

7. Pagsasagawa ngisang Remittance.

AngSendwave Remittance Facility Application ay karaniwang magagamit ng 24 oras saisang araw, pitong araw sa isang linggo, 365 araw sa isang taon. Sakaramihan ng mga kaso, ang iyong Benepisyaryo ay binabayaran nang walangpagkaantala sa pamamagitan ng Sendwave mobile application; kung kaya, sasandaling magsimula ka ng isang Remittance, maaaring hindi mo na mapigil omapalitan ito.

 

Bagama’tkaramihan sa mga transaksyon ay binabayaran o maibibigay sa iyong Benepisyaryosa loob ng ilang minuto, kung malalaman ng Sendwave na naantala ang paghahatidsa iyong Benepisyaryo, makikipag-ugnayan sa iyo ang Sendwave sa lalong madalingpanahon at ipapaalam sa iyo ang tungkol sa pagkaantala.

 

8. Pagbabayadng mga Pondo sa Benepesyaryo

8.1 Ang Sendwave at/o ang mga itinalagang tagapagbigayng serbisyo ng Sendwave ay magsasaayos para sa pagbabayad ng Remittance saiyong Benepisyaryo. Inilalaan ng Sendwave ang karapatang pumili ng paraan ngpagbabayad sa Benepisyaryo. Ang Sendwave at/o ang mga itinalagang tagapagbigay ngserbisyo ng Sendwave ay gagamit ng makatwirang pagsisikap na makapagbigay ngbayad sa isang paraang hiniling, ngunit ang Sendwave Application ay hindiobligado na magbigay ng mga opsyon sa pagbabayad para sa isang partikular naPagbabayad. Depende sa sitwasyon at pagkakaroon ng iba’t ibang mga opsyon sapagbabayad, ang pagbabayad ay maaaring gawin sa pamamagitan ng kredito sa isangmobile wallet, pera (cash), sa pamamagitan ng tseke, sa pamamagitan ng storedvalue card, kredito sa isang account sa bangko o account sa credit card o sapamamagitan ng ibang instrumento sa pagbabayad. Hindi lahat ng paraan ngpagbabayad ay mayroon sa lahat ng bansa, at inilalaan ng Sendwave angkarapatang baguhin ang mga  paraan ngpagbabayad. Kung ang isang Benepisyaryo ay hindi mahanap at matukoy, ang mgapondo ng Pagbabayad ng Remittance ay maaaring ibalik sa iyo sa pamamagitan ngkredito sa iyong Payment Account o sa pamamagitan ng tseke, sa opsyon ngSendwave.

 

8.2 Inilalaan ngSendwave ang karapatang magtatag ng mga kinakailangan sa pagkakakilanlan atpagpapatotoo para makatanggap ng Remittance ang isang Benepisyaryo. Maaaringumasa ang Sendwave, nang walang karagdagang pagsisiyasat, sa impormasyon ngpagkakakilanlan o dokumentasyong ibinigay mo o ng isang Benepisyaryo,kabilang ang anumang code o identifier number ng Remittance, kapag nagbabayadsa Benepisyaryo. Ang Sendwave ay may karapatang tumanggi na bayaran angBenepisyaryo kung hindi mapatotohanan ng Sendwave ang pagkakakilanlan ngBenepisyaryo o kung naniniwala ang Sendwave na ikaw o ang iyong Benepisyaryo aymaaaring lumalabag sa Kasunduang ito o anumang kaukulang batas, regulasyon opatakaran ng Sendwave. Bagama’t may karapatan ang Sendwave na magtatag ng mgakinakailangan sa pagkakakilanlan at pagpapatotoo, at ang kabiguan ngBenepisyaryo na sumunod sa mga ito ay isang batayan para sa pagtanggi sapagbabayad ng Remittance, walang obligasyon ang Sendwave na magtatag ng anumangnaturang mga kinakailangan.

 

9. Palitan ngPera

9.1 Ang mgapagbabayad sa mga Benepisyaryo ay karaniwang ginagawa sa currency ng bansang Benepisyaryo. Kung pinahihintulutan ng kinauukulang batas at ng Application,maaari mong hilingin na bayaran ang iyong Remittance sa ibang currency na inaprubahanat ginagamit ng Sendwave sa pana-panahon.

 

9.2 Kungkinakailangan ng palitan ng pera, ang Sendwave at/o ang mga itinalagang tagapagbigayng serbisyo ng Sendwave ay magpapalit ng pera kung saan mo sinimulan ang iyongRemittance sa lokal na pera gamit ang halaga ng palitan ng Sendwave exchangerate para sa iyong Remittance na may bisa sa oras na simulan mo ang iyongRemittance. Ibibigay ng Sendwave sa iyo ang halaga ng palitan bago mopahintulutan ang Remittance. Ang mga halaga ng palitan ng Sendwave ay nag-iibasa pana-panahon, at maaari ding mag-iba depende sa pangunahing halaga ngiyong Remittance at iba pang mga kadahilanan. Bilang karagdagan sa mga bayarinat mga singil na naaangkop sa iyong Remittance, kumikita ang Sendwave kapag angiyong pera ay napalitan sa pera kung saan binayaran ang iyong Remittance.

10. Mga PinahihintulutangPagbabayad ng Remittance.

Ang Applicationay hindi inilaan para sa paggamit ng sinumang tao sa anumang hurisdiksyon obansa kung saan ang naturang paggamit ay labag sa batas o regulasyon. Sapartikular at walang limitasyon, hindi mo maaaring gamitin ang Serbisyo para saanumang Remittance na (a) udyok ng o kinasasangkutan ng mga nalikom na mgahalaga mula sa krimen, pandaraya o iba pang hindi wastong aktibidad; (b) lampassa mga limitasyon ng transaksyon ng Sendwave (sa halaga man, dalas o iba pa);(c) ipinadala para sa layunin ng pagsusugal, kabilang ang paglalagay ng taya opagbabayad ng mga panalo; (d) nilayon na gamitin bilang isang escrow o katuladna kapasidad para sa naantalang pagbabayad; (e) tinutukoy ng Sendwave nakahina-hinala o maaaring lumabag sa kaukulang batas o regulasyon, kabilang angmga batas na nilayon upang tuklasin at pigilan ang money-laundering, pagpopondong terorista, human trafficking, panloloko, o para ipatupad ang mga pagkontrolsa pera o halaga ng palitan. Sumasang-ayon ka na hihiling ka lamang ngRemittance na sumusunod sa Kasunduang ito, sa mga kaukulang batas ngpinagmulang bansa at sa mga kaukulang batas sa bansa ng Benepisyaryo. Maaari mo lamang gamitin ang Application upang magpadala ng Remittancesa iyong ngalan. Hindi mo maaaring ipagbiling muli ang Application o gamitinang Application para gumawa ng Remittance sa ngalan ng, o bilang ahente parasa, ibang tao. Magbibigay ka ng impormasyon at/o dokumentasyon na maaaringhilingin ng Sendwave sa pana-panahon upang sumunod ang Sendwave sa anumang kaukulangbatas, kabilang ang mga batas laban sa money laundering. Maaaring tanggihan ngSendwave ang pagbabayad ng anumang Remittance na tinutukoy ng Sendwave sasarili nitong pagpapasya na hindi sumusunod sa kaukulang batas, patakaran ngSendwave o mga tuntunin ng Kasunduang ito.

11. Pagtanggi sa Kahilingang Pagbabayad ng Remittance.

11.1 May karapatan ang Sendwave natanggihan ang iyong kahilingan para sa Remittance, o tanggihan na kumpletuhinang isang kahilingan para sa Remittance, o magpataw ng limitasyon sahalaga o dalas sa iyong paggamit ng Serbisyo, nang walang dahilan o paunang abisosa iyo. Nang hindi nililimitahan ang nabanggit,maaaring suspindihin, antalahin o tanggihan ng Sendwave ang iyong kahilingan sa RemittancePayment kung:

1.   ang halaga ng isa ohigit pa sa iyong mga kahilingan sa Remittance ay lumampas sa anumang mga limitasyonna itinatag ng Sendwave;

2.   hindi masingil ng Sendwave ang iyong PaymentAccount para sa pangunahing halaga ng Remittance at mga kaugnay na mga bayarinat mga singil;

3.   ang iyong kahilingan sa Remittance ay hindikumpleto o hindi malinaw;

4.   hindi makumpirma ng Sendwave ang iyongpagkakakilanlan o mapatotohanan ang anumang impormasyon sa pagpaparehistro oBenepisyaryo, kabilang ang pagkakakilanlan ng Benepisyaryo;

5.   pinaghihinalaan ng Sendwave ang pandaraya oiregularidad o iligal;

6.   ang iyong pangalan o ang pangalan ng iyongBenepisyaryo ay isang posibleng tugma sa isang pangalan sa isa o higit pangnaaangkop na “mga watch list” na pinapanatili ng mga gobyerno,inter-governmental na grupo o Sendwave upang tumulong sa pagtukoy at pagpigilsa ilegal na aktibidad;

7.   hindi maipatupad ng Sendwave at/o ng mga itinalagangtagapagbigay ng serbisyo ng Sendwave ang iyong kahilingan sa anumangkadahilanan.

11.2 Kung ang iyongkahilingan para sa isang Remittance ay tinanggihan sa anumang kadahilanan,aabisuhan ka ng Sendwave sa pamamagitan ng isang SMS / mensahe sa text oelektronikong sulat, o sa pamamagitan ng anumang iba pang makatwirang paraan ngabiso.

 

11.3 Sapangkalahatan, kung ang iyong kahilingan para sa Remittance ay hindi tinanggapo tinanggihan, ibabalik ng Sendwave ang pangunahing halaga ng iyong Remittancesa iyong Payment Account, kung ito ay na-withdraw na; maaaring may mgapangyayari, gayunpaman, kung saan inaatasan ng batas ang Sendwave na hawakanang iyong Remittance o bayaran ito sa ibang partido (kabilang ang isang ahensyang gobyerno). Kung mangyari iyon, ipapaalam sa iyo ng Sendwave, kungpinahihintulutan kaming gawin ito ng kaukulang batas.

12. Limitasyonng Pananagutan.

Walangpananagutan ang Sendwave para sa anumang pagkaantala, pagkabigo sa pagpapatupad,o pagkakamali sa pagsasagawa ng iyong kahilingan sa Remittance dahil sa mgapangyayaring wala sa makatwirang kontrol ng Sendwave, sanhi man ng mga welga,pagkawala ng kuryente, mga aberya ng kagamitan, digmaan, kaguluhan, utos nggobyerno o hukuman, mga pagtigil sa trabaho o mga katulad na pangyayari o kaganapan,o hindi tama o hindi kumpletong impormasyong ibinigay mo. Sumasang-ayon ka pana maaaring tumanggi ang Sendwave na iproseso o ipagpaliban ang pagproseso nganumang kahilingan kung lalabag ito sa anumang patnubay, alituntunin, patakarano regulasyon ng anumang awtoridad ng gobyerno o sistema ng paglilipat ng mgapondo.

 

Sa ilalim ng walangpagkakataon na may pananagutan ang Sendwave para sa mga pinsala, sanhi man ngkapabayaan ng mga empleyado, kontratista, ahente o iba pa ng Sendwave, nalampas sa halagang ISANG LIBONG DOLYAR NG ESTADOS UNIDOS (USD 1,000.00), bilangkaragdagan sa pagbabalik ng pangunahing halaga ng Remittance at anumangmga bayarin at mga gastos na maaaring binayaran mo sa Sendwave paramaipadala ito. Maaari ka ring maging karapat-dapat sa iyong mga bayad saabogado at sa mga gastos sa paghabol sa hindi pagkakaunawaan.

 

Sa kabila ngnaunang talata, maaari mong kontakin ang Sendwave bago mo ipadala ang iyongRemittance upang hilingin ang aming nakasulat na kasunduan sa isang mas mataasna limitasyon sa pananagutan para sa isang Remittance, na maaari naming ibigaysa aming nag-iisa at ganap na pagpapasya. Maaaring singilin ka ng Sendwave parasa anumang mas mataas na limitasyon sa pananagutan.

 

Sa ilalim ng walangpagkakataon, na mananagot ang Sendwave para sa anumang incidental, indirect,special, punitive o consequential damages o katulad nito.

 

ANG APPLICATIONAT SERBISYO AY IBINIGAY SA IYO SA BASEHANG “AS IS” AT “AS AVAILABLE” NA BATAYAN.ANG SENDWAVE AY HINDI NAGGAGARANTIYA, IPINAHAYAG MAN O IPINAHIWATIG SAAPPLICATION O SA SERBISYO. ANG SENDWAVE AY HINDI GINAGARANTIYAHAN ANG PAGIGINGANGKOP NG APPLICATION O ANG KATUMPAKAN, PAGIGING SAPAT O KUMPLETO NG ANUMANGIMPORMASYON NA KAUGNAY DITO AT TAHASANG ITINATATWA ANG PANANAGUTAN PARA SAHINDI PAGIGING ANGKOP NG APPLICATION AT NG SERBISYO, O ANUMANG KAMALIAN OPAGTATANGGAL SA ANUMANG IMPORMASYON. WALANG GARANTIYA NG ANUMANG URI,IPINAHIWATIG, IPINAHAYAG O AYON SA KASUNDUAN NGUNIT HINDI LIMITADO SA MGAGARANTIYA NG HINDI PAGLABAG NG MGA KARAPATAN NG IKATLONG PARTIDO, TITULO, PAGIGINGANGKOP SA PANGANGALAKAL, KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN ATKALAYAAN MULA SA COMPUTER VIRUS, AY IBINIBIGAY NANG NAAAYON SA APPLICATION O SASERBISYO.

13. Resolusyon ngKamalian at Patakaran sa Pagkansela

Para sa paglutas ng kamalian, pagkansela ng transaksyon, mga katanungan,reklamo o nakasulat na paliwanag ng iyong mga karapatan, kontakin kami sa help@sendwave.com.

 

Dahil ang Sendwave ay agad na nag-kekredito ng mga Remittance sa mgaBenepisyaryo, ang iyong Remittance ay karaniwang hindi maaaring kanselahin omaibabalik. Kung naniniwala kang mali ang iyong ipinadalang Remittance, dapatmo kami kontakin sa loob ng tatlumpung (30) minuto pagkatapos mong simulanito sa help@Sendwave.com o sa pamamagitan ng pagtawag sa amin sa +1 888 9668603, at susubukan naming bawiin ito. Kung ang iyong Remittance ay hindipa nai-kredito sa account ng iyong Benepisyaryo,ibabalik namin ito sa iyo (kabilang ang lahat ng bayarin, kung mayroon man) saloob ng tatlong (3) araw ng negosyo. Gayunpaman, kung ang Remittance aynai-kredito na sa account ng iyong Benepisyaryo, gagawa kami ng mga makatwirangpagsisikap na ibalik o bawiin ito, ngunit maaaring hindi namin ito magawa.

 

Kung aabisuhanmo kami na ang numero ng account, numero ng telepono, pangalan ng benepisyaryoo iba pang impormasyon na ibinigay mo sa amin noong sinimulan mo ang iyongRemittance ay hindi tama, agad kaming gagamit ng mga makatwirang pagsisikapupang mabawi ang halaga ng iyong Remittance, ngunit maaaring hindi na namin itomagawa kung ang iyong Remittance ay nabayaran na o naikredito alinsunod saimpormasyong iyong ibinigay.

 

May karapatankang ireklamo ang mga pagkakamali sa iyong transaksyon. Walang bayad para saserbisyong ito. Kung sa tingin mo ay may kamalian, kontakin mo kami sa help@sendwave.comsa loob ng 180 araw pagkatapos mong ipadala ang iyong Remittance, at ibigay angiyong pangalan, impormasyon sa pagkontak, pangalan ng Benepisyaryo, petsang iyong paglilipat, pati na rin ang dahilan kung bakit ka naniniwalangnagkaroon ng pagkakamali. Sisiyasatin at tutukuyin ng Sendwave kung may naganapna kamalian, at kukumpletuhin namin ang imbestigasyon sa loob ng siyamnapung(90) araw. Ipapaalam namin sa iyo ang mga resulta ng pagsisiyasat sa loob ngtatlong (3) araw ng negosyo pagkatapos makumpleto ang imbestigasyon. Maaari kang humiling ng mga kopya ng anumang mga dokumento na ginamit naminsa aming pagsisiyasat. Kung ang Sendwave ang may kasalanan, ibabalik naminang kabuuang halaga na iyong binayaran, kasama ang mga bayarin, kung mayroonman, sa loob ng isang araw ng negosyo, o sa lalong madaling panahon namakatwirang magagawa.

 

Babayaran ng Sendwave ang lahat ng mga refund (nagreresulta man sa isangkinansela o pinagtatalunang Remittance) alinman sa pamamagitan ng isang kreditosa iyong Payment Account o sa pamamagitan ng pagbabayad ng tseke, saopsyon ng Sendwave. Bilang kahalili, maaari mong piliing iprosesong muling Sendwave ang Remittance nang walang karagdagang bayad. Gayunpaman, kung hindisinisingil ng Sendwave ang iyong Payment Account, ngunit may inilagay naauthorization hold para sa halagang sisingilin ng Sendwave sa mga pondo saiyong bangko, kakanselahin ng Sendwave ang transaksyon at hihilingin na alisin angauthorization hold sa iyong bangko. Ang prosesong ito ay maaaring tumagal ngilang araw; nakadepende ang panahong iyon sa ugnayan sa pagitan ng iyong bangkoat ng aming tagaproseso ng pagbabayad, kung saan wala kaming kontrol.

Maliban saaming obligasyon na magsiyasat at mag-refund ng ayon sa paglalarawan sa itaas,walang pananagutan sa iyo ang Sendwave para sa anumang pagkawala na nagreresultamula sa kawalan ng kakayahan ng Sendwave na kanselahin o i-refund ang isangRemittance.

 

Ang sumusunodna talata ay naaangkop lamang sa mga transaksyong ipinadala mula sa Californiatungo sa ibang bansa:

KARAPATAN SA REFUND.Ikaw, ang kostumer, ay may karapatan sa refund ng perang ipapadala bilangresulta ng kasunduang ito kung hindi maipadala ng Sendwave ang perang natanggapmula sa iyo sa loob ng sampung (10) araw mula sa petsa ng pagtanggap nito, ohindi nagbigay ng mga tagubilin na nagbibigay ng katumbas na halaga ng pera sataong itinalaga mo sa loob ng sampung (10) araw mula sa petsa ng pagtanggap ngmga pondo mula sa iyo maliban kung itinagubilin mo. Kung ang iyong mgatagubilin kung kailan ipapasa o ipapadala ang mga pera ay hindi nasunod at angpera ay hindi pa naipapasa o naipapadala, mayroon kang karapatan sa pagbabalikng iyong pera. Kung gusto mong maibalik ang pera, dapat mong ipadala ang iyongnakasulat na kahilingan sa help@Sendwave.com. Kung hindi mo matanggap ang iyongibinalik na pera, maaaring may karapatan kang ibalik ang iyong pera kasama angmulta na hanggang USD 1,000 at mga bayad sa abogado alinsunod sa Seksyon 1810.5ng California Financial Code.”

14. Arbitrasyon ng mga Hindi Pagkakaunawaan.

Kung saan pinapayagan, anumang hindi pagkakaunawaan o paghahabol namagmumula sa o nauugnay sa Kasunduang ito, anumang Remittance o Serbisyo,kabilang ang mga hindi pagkakaunawaan na kinasasangkutan ng probisyong itotungkol sa paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan, ay aayusin sa pamamagitan ngmay-bisang arbitrasyon.

Para sa mga Remittance na nagmula sa Estados Unidos, lahat ng mga hindipagkakaunawaan ay aayusin sa pamamagitan ng may-bisang arbitrasyon napinangangasiwaan ng National Arbitration Forum (“NAF”) sa ilalim ng Code ofProcedure nito na may bisa sa panahon na ang hindi pagkakaunawaan ay isinampa,at dapat magsagawa ng arbitrasyon sa pinakamataong lungsod sa estado kungsaan ipinadala ang Remittance. Babayaran ng bawat partido ang sarili nitongmga abogado, eksperto at mga saksi. Walang sinumang partido ang dapat magkaroonng karapatang lumahok sa anumang uri ng mga naghahabol na nauukol sa anumangpaghahabol. Ang mga paghahabol ng mga ikatlong partido ay hindi dapatisama sa anumang arbitrasyon sa pagitan ng Sendwave at sa iyo. Ang impormasyontungkol sa NAF ay maaaring makuha, at ang mga hindi pagkakaunawaan ay maaaringisampa, sa isang tanggapan ng NAF; para sa karagdagang impormasyon, tingnan angwww.arbitration-forum.com, o kontakin ang NAF sa P.O. Box 50191, Minneapolis,MN 55405. Ang Kasunduang ito ay ginawa alinsunod sa isang transaksyongkinasasangkutan ng interstate commerce, at dapat na pamamahalaan ng FederalArbitration Act, 9 USC Sections 1016. Maliban sa hayagang itinatadhana satalatang ito, isinusuko ng mga partido ang lahat ng karapatan sa isang korte opaglilitis ng hurado upang lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan o paghahabol nanagmumula sa o nauugnay sa Kasunduang ito, anumang Remittance, o Serbisyo.

Para sa mga Remittance na nagmula sa Canada,lahat ng hindi pagkakaunawaan ay lulutasin sa pamamagitan ng arbitrasyon saCanadian Arbitration Association alinsunod sa pangkalahatang CanadianArbitration Association Rules for Arbitration. Maaaring maghatid ng abiso ang alinmang Partido sapagnanais nitong i-refer ang isang hindi pagkakaunawaan sa arbitrasyon. Angarbitrasyon ay gaganapin sa pinakamataong lungsod sa lalawigan kung saanipinadala ang Remittance. Ang arbitrasyon ay dapat magpatuloy alinsunod sa mgaprobisyon ng naaangkop na Arbitration Act sa isang probinsiya. Kungpinahihintulutan, walang partido ang magkakaroon ng karapatang lumahok saanumang klase ng mga claimant na nauukol sa anumang paghahabol at ang mgapaghahabol ng Ikatlong partido ay hindi dapat isama sa anumang arbitrasyon sapagitan mo at ng Sendwave. Ang desisyon na naratingng (mga) arbitrator ay dapat na kahuli-hulihan at may bisa at walang apela muladoon. Ang paghatol sa award na ibinigay ng arbitrator ay maaaring ilagay saalinmang korte na mayroong hurisdiksyon. Babayaran ng bawat partido ang sarilinitong mga abogado, eksperto at mga saksi. Ang mga gastos ng (mga)arbitrator ay dapat hatiin nang pantay sa pagitan ng mga partido.

15. MgaKomunikasyong Elektroniko

Upang magamit ang Application, pumapayag kang makatanggap at tanggapinang Kasunduang ito, anumang pagbabago sa Kasunduang ito, at lahat ng paunawa nanauugnay sa Application at Serbisyo sa pamamagitan ng mga elektronikong(SMS-mensahe sa text o email) komunikasyon. Kung ang anumang pagbabago sa Kasunduangito ay nangangailangan ng paunang abiso sa iyo, aabisuhan ka ng Sendwave sapamamagitan ng SMS-mensahe sa text o email, sa numero ng telepono o email adresna iyong ibinigay noong nagparehistro para sa Application, o bibigyan ka ngSendwave ng link sa tulad ng SMS-mensahe sa text o email kung saan mo maaaringtingnan ang nirebisa o binagong Kasunduan. Ang Sendwave ay ipapakita sa iyo angisang talaan ng bawat isa sa iyong mga Remittance sa elektronikong paraan saApplication. Upang magamit ang Application, dapat ay mayroon kang Androiddevice o iPhone o anumang iba pang device na inaprubahan ng Sendwave.Sumasang-ayon ka na kung aalisin mo ang iyong pahintulot na tumanggap ng mgaelektronikong komunikasyon, wawakasan ng Sendwave ang iyong paggamit ng Applicationat Serbisyo.

16. MgaPangkalahatang Tuntunin.

Ang Kasunduangito, kasama ang lahat ng materyal na isinama dito sa pamamagitan ng sanggunian,ay bumubuo sa buong pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng Sendwave tungkol saApplication at sa Serbisyo. Pinapalitan nito ang lahat ng naunang mga kasunduanat hindi maaaring baguhin nang pasalita. Maaaring ayusin, dagdagan, baguhin atamyendahan ng Sendwave ang Kasunduang ito anumang oras, at ituturing kangsumang-ayon sa anumang naturang mga pagbabago kung patuloy mong gagamitin angApplication pagkatapos mong maabisuhan ng anumang naturang mga pagbabago AngChime Inc. at alinman sa mga subsidiyaryo at mga kaakibat nito, kasama ang mgabangko, tagapagbigay ng serbisyo ng telepono at iba pa na nakipag-ugnayan naminiupang matulungan kami ay maaaring lumahok sa paglalahok ng Serbisyo. Maaarinaming itakda ang Kasunduang ito o italaga ang aming mga obligasyon sa ilalimnito, sa kabuuan o bahagi, nang walang abiso sa iyo at nang wala ang iyongpahintulot. Kung ang anumang bahagi ng Kasunduang ito ay natukoy na hindibalido, ang natitirang mga probisyon gayunpaman ay maipapatupad.

17. NamamahalangBatas.

Kungnagpapadala ka ng pera mula sa Estados Unidos, ang Kasunduang ito aypinamamahalaan ng federal na batas ng Estados Unidos ng Amerika at, kung saanhindi sumasalungat sa o naunahan ng naturang federal na batas, ang mga batas ngEstado ng New York, kung naaangkop, nang walang pagsasaalang-alang sasalungatan ng mga prinsipyo ng batas.

Kung ikaw aynagpapadala ng pera mula sa Canada, ang serbisyong ito ay ibinibigay ngSendwave Canada Inc. (isang buong pagmamay-aring subsidiyaryo ng Chime Inc.) atnapapailalim sa mga batas ng Canada, nang walang pagsasaalang-alang sa mga ‘mgasalungatan ng mga batas’ na mga tuntunin nito na maaaring kalianganin angpaggamit ng batas ng ibang hurisdiksyon. Maaari kang magkaroon ng karagdagangmga karapatan sa ilalim ng iyong panlalawigang batas.

Kungnagpapadala ka ng pera mula sa ibang bansa, maaaring mayroon kang iba pang mga karapatansa ilalim ng mga batas ng bansang iyon.

18. Patakaransa Pagkapribado

Inilalarawan ngaming Patakaran sa Pagkapribado ang paraan ng pagnenegosyo ng Chime Inc., isangkorporasyon ng Delaware (USA) sa pamamagitan ng aming mobile phone application,Sendwave, at mga kaakibat nito (sama-samang, “Sendwave” o “us”) na kumukuha,gumagamit, nag-iimbak, namamahala at nagtatapon ng ilang partikular naimpormasyong ibinibigay mo, bilang isang gumagamit ng aming mga serbisyo, naibinigay sa amin. Mayroon kang ilang mga karapatan na malaman kung anongimpormasyon ang kinokolekta namin, kung paano namin ito ginagamit, at kungpaano mo ito makukuha at maitatama ito. Nagpapahintulot ka na nabasa mo atsumasang-ayon ka sa Patakaran sa Pagkapribado, na maaaring matagpuan sasumusunod na link: https://www.sendwave.com/privacy.html.

Ang patakaransa pagkapribado ng Sendwave ay maaaring magbago sa hinaharap. Kung mangyariiyon, ang binagong bersyon ay ipo-post sa aming website,https://www.sendwave.com/privacy.html, at ipapadala sa mga kasalukuyanggumagamit sa pamamagitan ng mga email adres na nauugnay sa kanilang mgapagpaparehistro sa Sendwave App.